messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดงหม้อทอง
อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

ชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต

สถิติ sitemap
วันนี้ 194
เดือนนี้1,916
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)57,056
ทั้งหมด 280,000

account_box ผู้บริหาร
ร้อยตำรวจเอก รัศมี สหายแก่น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง
โทร : 098 267 2664
นายวานร แก้ววิเศษ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง
โทร : 081-9454913
นายทศพร ชมบุตรศรี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง
โทร : 082 874 1643
นายบุญเตียง อาจศรี
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง
โทร : 065 114 8570
นายนาวี นิกาพฤกษ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 092 919 6392
account_box ฝ่ายสภา
นายวรวัฒน์ อุปถัมภ์
ประธานสภา
โทร : 093-3890871
นายนัฐชัย แก้วคำลา
รองประธานสภา
โทร : 082-9275429
นายอำนาจ ชมบุตรศรี
ส.อบต.หมู่ที่ 1
โทร : 080-8184039
นายสมยศ ละครไทย
ส.อบต. หมู่ที่ 2
โทร : 086-1218670
นายเดช เดชา
ส.อบต. หมู่ที่ 3
โทร : 084-8428343
นายประชาติ บุตรดีสุวรรณ
ส.อบต. หมู่ที่ 4
โทร : 084-3990566
นายล้นเกล้า สุวรรณชัยรบ
ส.อบต. หมู่ที่ 5
โทร : 092-3960493
นายทวีศักดิ์ แสนอุบล
ส.อบต. หมู่ที่ 7
โทร : 081-0502136
นายสันติ เฉียงเหนือ
ส.อบต. หมู่ที่ 8
โทร : 085-4619680
นายนัฐพงษ์ บาทอง
ส.อบต. หมู่ที่ 10
โทร : 092-8467602
นางคำภา แก้วดี
ส.อบต. หมู่ที่ 11
โทร : 088-7762962
account_box ปลัด-รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นายนาวี นิกาพฤกษ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับกลาง
โทร : 092-9196392
ว่าง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับต้น
account_box สำนักปลัด
นายวัชรินทร์ อุปเทพ
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
โทร : 0933163551
นางสาววิยะดา ผาจวง
นักทรัพยากรบุคคล ปก/ชก
โทร : 065-9559253
นางสิริพร สิงห์คาม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายสัตยา จันทาคีรี
นิติกรปฎิบัติการ
นายชนินทร์ แก้วกันหา
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
โทร : 081-9741202
นายอนุสรณ์ บุญพินิจ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
โทร : 093-5378334
นางสาวสกาวเดือน พลากุล
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวปิยะภรณ์ สังสนา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายอภิสิทธิ์ วงษ์กะโซ่
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายณรงค์ฤทธิ์ บุริภา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
นายจงเดช อ่อนอำพันธ์
พนักงานขับรถยนต์
นายนรงฤทธิ์ ศรีไชย
พนักงานขับรถยนต์
นายรุ่งเรือง ซิวจำปา
พนักงานขับรถดับเพลิง
นายวิทยา ทองผา
พนักงานดับเพลิง
นายอชิตโต คล่องแคล่ว
พนักงานดับเพลิง
นายถาวร ชื่นตา
ช่างไม้
นางสุพัน ชื่นตา
พนักงานจ้างเหมาบริการ (แม่บ้าน)
นางสาววิไลพร สียอด
พนักงานจ้างเหมาบริการ (พนักงานทำความสะอาด)
นายแดง ไชยมาตย์
พนักงานจ้างเหมาบริการ (รักษาความปลอดภัย)
นายสมพร ราโสภา
พนักงานจ้างเหมาบริการ (รักษาความปลอดภัย)
นายรบ แก้วมุงคุณ
พนักงานจ้างเหมาบริการ (คนสวน)
นายณัฐพงศ์ คำตุ้ม
พนักงานจ้างเหมาบริการ (ชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน)
นายอิทธิพล วงโสภา
พนักงานจ้างเหมาบริการ (ชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน)
นายสุวัฒ ปะนาโท
พนักงานจ้างเหมาบริการ (ชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน)
นายภูวนาท แผลติตะ
พนักงานจ้างเหมาบริการ (ชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน)
นายแสนคม อินทรสงเคราะห์
พนักงานจ้างเหมาบริการ (ชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน)
นายดารา แก้วดี
พนักงานจ้างเหมาบริการ (ชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน)
นายทองม้วน แก้วดี
พนักงานจ้างเหมาบริการ (ชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน)
นายขุลี อุทธา
พนักงานจ้างเหมาบริการ (รักษาความปลอดภัย)
account_box กองคลัง
นางนุชนาถ บุญหล้า
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 089-569-9978
นายภิญโญ โพธิ์สอาด
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
โทร : 081-7296499
นางรัชนี ภูมิมาลา
เจัาพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
โทร : 082-5637879
นางสาววรินทร์ชนก ทองวาด
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
โทร : 063-2560941
นางสาวสุภาวดี วงศ์ภาคำ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
โทร : 084-4154680
นางกันยรัตน์ แสนเกตุ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวอนัญญา มหาโคตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวชญานิษฐ์ ใจธรรม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวไพรสุดา มหาวัง
คนงานทั่วไป(แม่บ้าน)
account_box กองช่าง
นายอัครพงษ์ พวงพิลา
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
ว่าง
วิศวกรโยธา
นายเอกลักษณ์ รัตนะพันธุ์
นายช่างโยธาชำนาญงาน
ว่าง
นายช่างโยธาปฎิบัติงาน/ชำนาญงาน
นายอภิวัฒน์ เชื่อคำจันทร์
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
นายบัญดิษฐ์ เศษโถ
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายสหรัถ ศรีไชย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา
นางวิลาวรรณ ตุจันโต
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
account_box กองการศึกษา-ศาสนาและวัฒนธรรม
นายบรรจง เงยไชย
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ
นางสาวจิรัชยา ลาภอุดมศักดา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทร : 042099786
-ว่าง-
ครู
นายประเทือง หงษ์ทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางเจนจิรา โพธิ์สอาด
ครู ชำนาญการ
นางไพรัตน์ คล่องแคล่ว
ครู ชำนาญการ
นางสาวอนุธิดา ไชยมาต
ครู ชำนาญการ
นางศิริพรรณ มรชัยภูมิ
ครู ชำนาญการ
นางเทวี คนเพียร
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางปรียาภัทร แก้วงาม
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวธันยากร แสนโคตร
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวพิมพ์มาดา มหาวัง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสกาวรัตน์ สุพร
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาววาระภรณ์ คุณมี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาววรรณภา ไกรพรม
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางนุสรณ์ คล่องแคล่ว
คนงานทั่วไป(ภารโรง)
นายทรง ทิพย์ประมวล
คนงานทั่วไป(ภารโรง)
นายวรวิทย์ แก้วดี
คนงานทั่วไป(ยาม)
นายไพบูลย์ รัตนวงษ์
คนงานทั่วไป(ยาม)
account_box กองสวัสดิการสังคม
นายศักดิ์ศิธร รากสี
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นางสาวกนกวรรณ ค่ำอำนวยสุข
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน
นายเชิงชาย คล่องแคล่ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางสาวน้ำฝน แคนหนอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
account_box กองส่งเสริมการเกษตร
นายอัครพงษ์ พวงพิลา
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
นางสาวอุลัยพร ทุมซ้าย
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นายอนุชิด แสนเสน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายจรัสธนวรภัทร บุริภา
คนงานทั่วไป
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
ตำแหน่งว่าง
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
account_box หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน-อบต-ดงหม้อทอง
ร้อยตำรวจเอก รัศมี สหายแก่น
นายก อบต.ดงหม้อทอง ผู้บริหาร ศูนย์ปฏิบัติการ ฯ
โทร : 098 267 2664
นายวานร แก้ววิเศษ
รองนายก อบต.ดงหม้อทอง รองผู้บริหาร ศูนย์ปฏิบัติการฯ
โทร : 081 945 4913
นายวัชรินทร์ อุปเทพ
หัวหน้าสำนักปลัด อบต. หัวหน้าชุดปฏิบัติการ ฯ
โทร : 093 316 3551
นายชนินทร์ แก้วกันหา
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รองหัวหน้าชุดปฏิบัติการ ฯ
โทร : 081 974 1202
นายอนุสรณ์ บุญพินิจ
นักวิชาการสาธารณสุข รองหัวหน้าชุดปฏิบัติการ ฯ
โทร : 093 537 8334
account_box ศูนย์-อปพร-อบต-ดงหม้อทอง
บุคลากรภายใน
account_box ผู้บริหารหน่วยงาน
ร.ต.อ. รัศมี สหายแก่น
นายก อบต.ดงหม้อทอง
โทร : 098-2672664
ร.ต.อ. รัศมี สหายแก่น
นายก อบต.ดงหม้อทอง
โทร : 098-2672664

× องค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง