องค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดงหม้อทอง
อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
play_arrow มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
insert_drive_file องค์การบริหารส่วนตำบบลดงหม้อทอง เรื่อง มาตราการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63
insert_drive_file รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบบลดงหม้อทอง เรื่อง มาตราการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 262
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบบลดงหม้อทอง เรื่อง มาตราการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปราม หรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและประพฤติมิชอบ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 247
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง เรื่อง มาตราการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 235
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง เรื่อง มาตราการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 279
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 285
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 289
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 284
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 229
insert_drive_file ข้อบังคับ ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง พ.ศ 2557 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 293
1 - 11 (ทั้งหมด 11 รายการ) 1