info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดงหม้อทอง
อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140 โทรศัพท์ 042-099786 โทรสาร 042-099787 วิสัยทัศน์ โครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน พลเมืองล้วนอยู่ดีมีสุข ยึดมั่นการบริหารงานด้วยความสุจริต ประชาชนต้องได้รับประโยชน์สูงสุด คำขวัญ ดงห้วยเปลือยชุมชนใหญ่ แดนดินถิ่นไทลุ่มน้ำสงคราม แหล่งผลิตยางพาราและปาล์มคุณภาพ

ข้อมูลพื้นฐาน
THSarabunNew
11
ชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 88
play_arrow มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง เรื่อง มาตราการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 124 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง เรื่อง มาตราการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 140 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบบลดงหม้อทอง เรื่อง มาตราการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปราม หรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและประพฤติมิชอบ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 139 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบบลดงหม้อทอง เรื่อง มาตราการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 137 |
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 133 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 187 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 126 |
insert_drive_file ข้อบังคับ ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง พ.ศ 2557 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 125 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 129 |
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายนาวี นิกาพฤกษ์
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.ดงหม้อทอง
นายนาวี นิกาพฤกษ์
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.ดงหม้อทอง