องค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดงหม้อทอง
อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
account_box กองการศึกษา-ศาสนาและวัฒนธรรม
นายบรรจง เงยไชย
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ
นางสาวจิรัชยา ลาภอุดมศักดา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทร : 042099786
นางวิระ เขตคีรี
ครู ชำนาญการ
นายประเทือง หงษ์ทอง
ครู ชำนาญการ
นางเจนจิรา โพธิ์สอาด
ครู ชำนาญการ
นางไพรัตน์ คล่องแคล่ว
ครู ชำนาญการ
นางสาวอนุธิดา ไชยมาต
ครู ชำนาญการ
นางศิริพรรณ มรชัยภูมิ
ครู ชำนาญการ
นางเทวี คนเพียร
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางปรียาภัทร แก้วงาม
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวธันยากร แสนโคตร
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวพิมพ์มาดา มหาวัง
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสกาวรัตน์ สุพร
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาววาระภรณ์ คุณมี
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาววรรณภา ไกรพรม
ผู้ดูแลเด็ก
นางนุสรณ์ คล่องแคล่ว
คนงานทั่วไป(ภารโรง)
นายทรง ทิพย์ประมวล
คนงานทั่วไป(ภารโรง)
นายวรวิทย์ แก้วดี
คนงานทั่วไป(ยาม)
นายไพบูลย์ รัตนวงษ์
คนงานทั่วไป(ยาม)