info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดงหม้อทอง
อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140 โทรศัพท์ 042-099786 โทรสาร 042-099787 วิสัยทัศน์ โครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน พลเมืองล้วนอยู่ดีมีสุข ยึดมั่นการบริหารงานด้วยความสุจริต ประชาชนต้องได้รับประโยชน์สูงสุด คำขวัญ ดงห้วยเปลือยชุมชนใหญ่ แดนดินถิ่นไทลุ่มน้ำสงคราม แหล่งผลิตยางพาราและปาล์มคุณภาพ

ข้อมูลพื้นฐาน
THSarabunNew
11
ชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 95
account_box สำนักปลัด
นายวัชรินทร์ อุปเทพ
หัวหน้าสำนักงานปลัด (นักบริหารงานทั่วไป)
นายวัชรินทร์ อุปเทพ
หัวหน้าสำนักงานปลัด (นักบริหารงานทั่วไป)
นายภาณุ มหาวัง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายภาณุ มหาวัง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสิริพร สิงห์คาม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสิริพร สิงห์คาม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
-ว่าง-
นิติกรปฏิบัติการ
-ว่าง-
นิติกรปฏิบัติการ
นายชนินทร์ แก้วกันหา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นายชนินทร์ แก้วกันหา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นายอนุสรณ์ บุญพินิจ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นายอนุสรณ์ บุญพินิจ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นายลุด บุญรักษ์
พนักงานขับรถยนต์(ลูกจ้างประจำ)
นายลุด บุญรักษ์
พนักงานขับรถยนต์(ลูกจ้างประจำ)
นางสาวปิยะภรณ์ สังสนา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวปิยะภรณ์ สังสนา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายอภิสิทธิ์ วงษ์กะโซ่
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายอภิสิทธิ์ วงษ์กะโซ่
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายณรงค์ฤทธิ์ บุริภา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
นายณรงค์ฤทธิ์ บุริภา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
นายจงเดช อ่อนอำพันธ์
พนักงานขับรถยนต์
นายจงเดช อ่อนอำพันธ์
พนักงานขับรถยนต์
นายนรงฤทธิ์ ศรีไชย
พนักงานขับรถยนต์
นายนรงฤทธิ์ ศรีไชย
พนักงานขับรถยนต์
นายรุ่งเรือง ซิวจำปา
พนักงานขับรถดับเพลิง
นายรุ่งเรือง ซิวจำปา
พนักงานขับรถดับเพลิง
นายวิทยา ทองผา
พนักงานดับเพลิง
นายวิทยา ทองผา
พนักงานดับเพลิง
นายอชิตโต คล่องแคล่ว
พนักงานดับเพลิง
นายอชิตโต คล่องแคล่ว
พนักงานดับเพลิง
นายถาวร ชื่นตา
ช่างไม้
นายถาวร ชื่นตา
ช่างไม้
นางสุพัน ชื่นตา
คนงานทั่วไป(แม่บ้าน)
นางสุพัน ชื่นตา
คนงานทั่วไป(แม่บ้าน)
นางสาววิไลพร สียอด
คนงานทั่วไป(พนักงานทำความสะอาด)
นางสาววิไลพร สียอด
คนงานทั่วไป(พนักงานทำความสะอาด)
นายขันชัย ชื่นตา
คนงานทั่วไป(รักษาความปลอดภัย)
นายขันชัย ชื่นตา
คนงานทั่วไป(รักษาความปลอดภัย)
นายสมพร ราโสภา
คนงานทั่วไป(รักษาความปลอดภัย)
นายสมพร ราโสภา
คนงานทั่วไป(รักษาความปลอดภัย)
นายรบ แก้วมุงคุณ
คนงานทั่วไป(คนสวน)
นายรบ แก้วมุงคุณ
คนงานทั่วไป(คนสวน)
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายนาวี นิกาพฤกษ์
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.ดงหม้อทอง
นายนาวี นิกาพฤกษ์
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.ดงหม้อทอง