ชื่อเรื่อง : ประชาสัมพันธ์ร่างเอกสาร e-Bidding ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาข่า หมู่ที่ 3 ตำบลดงหม้อทอง ไปบ้านเจริญไพศาล หมู่ที่ 12 ตำบลดงเหนือ
รายละเอียด : สามารถเสนอแนะ วิจารณ์ ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง www.dmt.go.th และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th
ชื่อไฟล์ : 2jhIrYlTue20158.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : TQgnpyaTue20214.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้