ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บท 9081 สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง