ชื่อเรื่อง : จ้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมท่อลอดภายในหมู่บ้าน บ้านดงห้วยเปลือย หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง