องค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดงหม้อทอง
อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
ชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต

สถิติ sitemap
วันนี้ 234
เดือนนี้8,021
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)44,216
ทั้งหมด 220,101

account_box กองคลัง
นางนุชนาถ บุญหล้า
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 089-569-9978
นายภิญโญ โพธิ์สอาด
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
โทร : 081-7296499
นางรัชนี ภูมิมาลา
เจัาพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
โทร : 082-5637879
นางสาววรินทร์ชนก ทองวาด
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
โทร : 063-2560941
นางสาวสุภาวดี วงศ์ภาคำ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
โทร : 084-4154680
นางกันยรัตน์ แสนเกตุ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวอนัญญา มหาโคตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวชญานิษฐ์ ใจธรรม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวไพรสุดา มหาวัง
คนงานทั่วไป(แม่บ้าน)
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
ร.ต.อ. รัศมี สหายแก่น
นายก อบต.ดงหม้อทอง
โทร : 098-2672664
ร.ต.อ. รัศมี สหายแก่น
นายก อบต.ดงหม้อทอง
โทร : 098-2672664